al contingut a la navegació Informació de contacte

Protecció de dades personals

Mitjançant aquesta pàgina, l’AJUNTAMENT DE TARRÉS vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

NORMATIVA

- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) 

RGPD 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

LOPDGDD 

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE TARRÉS

L’AJUNTAMENT DE TARRÉS, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). 

El delegat/a de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’AJUNTAMENT DE TARRÉS compleixi correctament la normativa de protecció de dades.


Si té dubtes sobre com s'aplica la normativa de protecció de dades a AJUNTAMENT DE TARRÉS, pot contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@tarres.cat

S'exclouen consultes que no tinguin relació amb Protecció de Dades. Consultes procediments i obligacions de caràcter administratiu, així com qualsevol altra queixa o suggeriment de tipus general, han de realitzar-se a través d'aquest correu ajuntament@tarres.cat

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

L’AJUNTAMENT DE TARRÉS aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i disposa del Registre d’Activitats de Tractament (RAT). 

Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 

RAT – Registre d’Activitats de Tractament 

ACCESSOS DIRECTES A INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES PERSONALS

Política de Privacitat 

Política de Cookies